Deelnemersvoorwaarden

Kennisplatform Insolventiefraude.nl

AFDELING I – ALGEMEEN

De in afdeling I vermelde bepalingen zijn van toepassing indien het Kennisplatform Insolventiefraude met de Contractpartij een Overeenkomst is aangegaan.

1. Definities

 • Overeenkomst:  de overeenkomst aangaande alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een opleiding / cursus / congres / webinar dan wel de overeenkomst tot het volgen van de opleiding / cursus / congres / webinar in de meest ruime zin.
 • Contractpartij: de partij die een Overeenkomst met het Kennisplatform Insolventiefraude is aangegaan.
 • Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het volgen van een opleiding/cursus/congres/webinar met het Kennisplatform Insolventiefraude is aangegaan.
 • Opdrachtgever:  de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het organiseren van een opleiding/cursus/congres/webinar met het Kennisplatform Insolventiefraude is aangegaan.
 • Partijen: het Kennisplatform Insolventiefraude  en Contractpartij gezamenlijk.

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Partijen waarop het Kennisplatform Insolventiefraude deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractspartij zijn eerst van toepassing indien Partijen zulks schriftelijk overeenkomen.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. In geval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.

3. Offertes

 1. De aanbiedingen en offertes van het Kennisplatform Insolventiefraude zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Cursusprijzen / Vergoedingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Betaling

 1. Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op een door het Kennisplatform Insolventiefraude aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De Contractpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de aan het Kennisplatform Insolventiefraude verder toekomende rechten is het Kennisplatform Insolventiefraude alsdan bevoegd rente over het achterstallige bedrag in rekening te brengen ten bedrage van 1% per maand, te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.
 3. Ontvangen betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen. 

6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Het Kennisplatform Insolventiefraude zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Het Kennisplatform Insolventiefraude heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de opleiding/cursus/ congres/ webinar, en bewaakt de kwaliteit.
 3. De Contractpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het Kennisplatform Insolventiefraude aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan het Kennisplatform Insolventiefraude worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Kennisplatform Insolventiefraude zijn verstrekt, heeft het Kennisplatform Insolventiefraude het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij het Kennisplatform Insolventiefraude gebruikelijke tarieven aan de Contractpartij in rekening te brengen.
 4. Het Kennisplatform Insolventiefraude is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het Kennisplatform Insolventiefraude is uitgegaan van door de Contractpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het Kennisplatform Insolventiefraude kenbaar behoorde te zijn.

7. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming welke aan het Kennisplatform Insolventiefraude niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van het Kennisplatform Insolventiefraude en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven voor de rekening van het Kennisplatform Insolventiefraude komt, zal het Kennisplatform Insolventiefraude de Contractpartij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 2. Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.
 3. Ingeval van overmacht is het Kennisplatform Insolventiefraude gerechtigd a. de uitvoering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bepalingen gedurende de overmacht op te schorten, of b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Ontbinding

 1. Het Kennisplatform Insolventiefraude is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per e-mail, te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van het Kennisplatform Insolventiefraude om, in plaats van ontbinding, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  1. de Contractpartij tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst aan het Kennisplatform Insolventiefraude omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Contractpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
  3. de Contractpartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;
  4. het faillissement van de Contractpartij is aangevraagd dan wel de Contractpartij failliet is verklaard;
  5. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractpartij beslag wordt gelegd.
 2. Indien het Kennisplatform Insolventiefraude op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt, dan is elke vordering van het Kennisplatform Insolventiefraude op de Contractpartij direct opeisbaar.
 3. De Contractpartij is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan het Kennisplatform Insolventiefraude alle in redelijkheid door het Kennisplatform Insolventiefraude gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Kennisplatform Insolventiefraude maakt ten gevolge van dit niet (tijdig) nakomen. 

9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het Kennisplatform Insolventiefraude behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
 2. De Contractpartij heeft het recht de door het Kennisplatform Insolventiefraude aan Contractpartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Contractpartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door het Kennisplatform Insolventiefraude ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Contractpartij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. De door het Kennisplatform Insolventiefraude verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Contractpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kennisplatform Insolventiefraude worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.
 3. Het is Contractpartij niet toegestaan enige in of op de door het Kennisplatform Insolventiefraude aan Contractpartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Contractpartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door het Kennisplatform Insolventiefraude ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van het Kennisplatform Insolventiefraude of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 4. Het Kennisplatform Insolventiefraude is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

10. Geheimhouding

 1. De Contractpartij is verplicht zowel gedurende als na het einde van de Overeenkomst de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de Contractpartij ter beschikking is gesteld.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:
  1. Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de Contractpartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is;
  2. Alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de Contractpartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn.
 3. De verplichtingen zoals beschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie:
  1. die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was;
  2. die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst;
  3. die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig in het bezit was van de Contractpartij;
  4. die na verstrekking van een derde is verkregen die deze informatie rechtmatig heeft verkregen zonder inbreuk te maken op een verplichting jegens het Kennisplatform Insolventiefraude.

11. Aansprakelijkheid

 1. Het Kennisplatform Insolventiefraude aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Contractpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van het Kennisplatform Insolventiefraude wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het Kennisplatform Insolventiefraude beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Kennisplatform Insolventiefraude aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan het Kennisplatform Insolventiefraude toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Het Kennisplatform Insolventiefraude is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Kennisplatform Insolventiefraude of zijn ondergeschikten.

12. Privacy

 1. Alle gegevens die de Contractpartij verstrekt aan het Kennisplatform Insolventiefraude ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, worden door het Kennisplatform Insolventiefraude in haar administratie opgenomen.
 2. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de eisen die de wet en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hieraan stelt.
 3. De Privacy Policy van het Kennisplatform Insolventiefraude is gepubliceerd op de website van het Kennisplatform Insolventiefraude.

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14. Bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

AFDELING II – VOLGEN VAN EEN OPLEIDING/CURSUS/CONGRES/WEBINAR

De in de afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien het Kennisplatform Insolventiefraude met de Cursist een Overeenkomst tot het volgen van een opleiding/cursus/congres/symposium is aangegaan.

15. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Cursist zich in overeenstemming met het bepaalde in artikel 20 heeft aangemeld.

16. Aanmelding en toelating

 1. Aanmelding voor een opleiding/cursus/congres/webinar dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan het Kennisplatform Insolventiefraude te verstrekken.
 2. Het Kennisplatform Insolventiefraude kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de Kennisplatform Insolventiefraude. Om vast te stellen of de Cursist voldoet aan de toelatingseisen kan het Kennisplatform Insolventiefraude onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of voorbereidende cursussen verplicht stellen. De Cursist wordt geacht aan de toelatingseisen te voldoen indien door het Kennisplatform Insolventiefraude aan de Cursist schriftelijk is medegedeeld dat de Cursist tot een opleiding/cursus/congres/webinar is toegelaten.
 3. Het Kennisplatform Insolventiefraude is gerechtigd degene die zich heeft ingeschreven tot een opleiding/cursus/congres/webinar zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een opleiding/cursus/congres/webinar, in welk geval degene die zich heeft ingeschreven tot een opleiding/cursus/congres/webinar recht heeft op terugbetaling van de volledige aan het Kennisplatform Insolventiefraude betaalde cursusprijs. De niet-toelating tot een opleiding/cursus/congres/webinar wordt door het Kennisplatform Insolventiefraude schriftelijk bevestigd.

17. Betaling

 1. Indien de Cursist in verzuim is zoals bedoeld in artikel 5 lid 2, is het Kennisplatform Insolventiefraude onder andere gerechtigd de toezending van (cursus)materiaal en eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van huiswerkopdrachten van de Cursist, de Cursist uit te sluiten van een eventueel examen, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten.

18. Annulering door Cursist

 1. Annulering van de opleiding/cursus/congres/symposium door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering door de Cursist:
  • 2a.  van de cursus tot 12 cursusuren is:
   • annuleren zonder kosten mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus;
   • de Cursist bij annulering tussen 3 weken en 2 weken voor aanvang van de cursus 50% van de cursusprijs verschuldigd;
   • de Cursist bij annulering binnen 2 weken voor aanvang alsmede na de start van de cursus de gehele cursusprijs verschuldigd.
  • 2b. van de cursus/opleiding vanaf 12 cursusuren is:
   • annuleren zonder kosten mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de cursus/opleiding;
   • de Cursist bij annulering tussen 6 weken en 3 weken voor aanvang van de cursus/opleiding 50% van de cursusprijs verschuldigd;
   • de Cursist bij annulering binnen 3 weken voor aanvang alsmede na de start van de cursus/opleiding de gehele cursusprijs verschuldigd.
  • 2c. van een congres is:
   • annuleren zonder kosten mogelijk tot 2 weken voor aanvang van het congres;
   • de Cursist bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van het congres 50% van de cursusprijs verschuldigd;
   • iii. de Cursist bij annulering binnen 1 week voor aanvang alsmede na de start van het congres de gehele cursusprijs verschuldigd.
 3. Het Kennisplatform Insolventiefraude kan afwijken van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en zal de afwijkende voorwaarden vermelden in de informatie over de desbetreffende opleiding/cursus/congres/webinar.
 4. De Cursist kan een vervanger aan de opleiding/cursus/congres/webinar laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij het Kennisplatform Insolventiefraude is gemeld en mits de Cursist voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de Cursist aan de opleiding/cursus/congres deelneemt, blijft de Cursist de cursusprijs verschuldigd.

19. Tussentijdse beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus/congres/webinar door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus/congres/webinar door de Cursist is de volledige cursusprijs verschuldigd.

20. Wijziging datum/annulering door het Kennisplatform Insolventiefraude

 1. Het Kennisplatform Insolventiefraude is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding/cursus/congres/webinar op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de Cursist het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door het Kennisplatform Insolventiefraude.
 2. Het Kennisplatform Insolventiefraude is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding/cursus/congres/webinar te annuleren, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan het Kennisplatform Insolventiefraude betaalde cursusprijs. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door het Kennisplatform Insolventiefraude.

25. Reclame

 1. De Cursist dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen een redelijke termijn na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch uiterlijk binnen 6 maanden na de laatste cursusdag, niet zijnde een examen of tentamen, van de desbetreffende opleiding/cursus/congres/webinar, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame.
 2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Cursist niet op.
 3. Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de Cursist of doordat de Cursist in strijd heeft gehandeld met door het Kennisplatform Insolventiefraude gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens het Kennisplatform Insolventiefraude heeft voldaan.
 4. Indien de Cursist met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert en zijn reclame wordt door het Kennisplatform Insolventiefraude gegrond bevonden, zal het Kennisplatform Insolventiefraude de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden. De Cursist dient dit schriftelijk te melden aan het Kennisplatform Insolventiefraude.
 5. Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft de Cursist recht op een prijsreductie.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?