PRIVACY & COOKIES

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYVERKLARING

 • Subprivacy-verklaring cursisten
 • Subprivacy-verklaring abonnees en leden
 • Persoonsgegevens van website-bezoekers & cookie-verklaring

PRIVACY & COOKIES

 1. Beveiliging gegevens
  Het Kennisplatform Insolventiefraude maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens omtrent bezoekersinformatie.
 2. Privacy en vastleggen gegevens
  Het Kennisplatform Insolventiefraude gaat zorgvuldig om met gegevens die bezoekers via de websites achterlaten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Kennisplatform Insolventiefraude zich aan de eisen die de wet stelt. Meer informatie over de privacybescherming vindt u op de pagina Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Gebruik van cookies
  Het Kennisplatform Insolventiefraude maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Meer informatie over de cookies vindt u op de pagina onder Persoonsgegevens van website0bezoekers & cookie-verklaring van het Kennisplatform Insolventiefraude.
 4. Links naar andere websites
  Deze website kan links naar andere websites bevatten. Het Kennisplatform Insolventiefraude is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In verband met de bescherming van de privacy van natuurlijke personen stelt de wet een aantal eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals de naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. Het Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt een aantal persoonsgegevens van onder andere deelnemers en is volgens de wet verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met deze persoonsgegevens.

Met deze toelichting wil het Kennisplatform Insolventiefraude u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kennisplatform Insolventiefraude.

REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van persoonsgegevens bij het Kennisplatform Insolventiefraude is nader uitgewerkt in de Privacyverklaring en in het Reglement bescherming persoonsgegevens..

Opname persoonsgegevens in bestanden

De door u aan het Kennisplatform Insolventiefraude verstrekte persoonsgegevens worden of kunnen worden opgenomen in een aantal gegevensbestanden ten behoeve van een goede en doelmatige dienstverlening aan u door het Kennisplatform Insolventiefraude.

Uw persoonsgegevens kunnen direct in een of meer van deze bestanden worden opgenomen. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens pas in bestanden opgenomen indien daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld wanneer u gebruik wenst te maken van bepaalde regelingen of diensten.

Uw gegevens zijn onder andere opgenomen in de volgende bestanden (waarbij de doeleinden per bestand zijn aangegeven):

Relatiebeheer-systemen:
 • opslaan en verwerken van gegevens van medewerkers, (oud-)deelnemers, docenten en externe relaties ten behoeve van communicatie en administratie
 • verzorgen van deelnemers-administratie
 • organiseren van onderwijs
 • verkrijgen van toegang tot ICT-faciliteiten

Uw gegevens kunnen onder andere zijn opgenomen in de volgende bestanden (waarbij de doeleinden per bestand zijn aangegeven):

Financiële administratie:
 • factureren van cursussen en opleidingen
 • voldoen van facturen

Digitale leeromgevingen/kennisplatform:

 • verstrekken van onderwijsinformatie aan deelnemers aan het onderwijs, zoals informatie over deelnemende studenten en docenten
 • delen van naam, functie en arrondissement in gesloten gedeelte na toestemming
 • volgen van webinars
Uitwisseling persoonsgegevens met derden

Het kan voorkomen dat het Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens in het kader van de uitvoering van zijn taken verstrekt aan derde partijen. Het Kennisplatform Insolventiefraude verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij het Kennisplatform Insolventiefraude wettelijk verplicht is om de betreffende gegevens te verstrekken of u daarvoor toestemming heeft verleend.

In het kader van de uitvoering van zijn taken verstrekt het Kennisplatform Insolventiefraude de benodigde gegevens aan onder andere docenten, mede-deelnemers, locaties en ondersteunende diensten.

Indien u eerder een cursus of opleiding hebt gevolgd bij één of meer van de organisaties waarvoor het Kennisplatform Insolventiefraude het onderwijsmanagement verzorgt, vindt uitwisseling van uw persoonsgegevens plaats tussen de desbetreffende organisatie(s) en het Kennisplatform Insolventiefraude.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door het Kennisplatform Insolventiefraude in het kader van de (al dan niet verplichte) Permanente Educatie worden doorgegeven aan de desbetreffende beroepsorganisatie (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan de NOvA, KNB, NGB).

Toezending informatie

Het Kennisplatform Insolventiefraude kan u behalve informatie over uw cursus/opleiding ook informatie toesturen over onderwerpen die zijn gerelateerd aan het Kennisplatform Insolventiefraude dan wel aan de organisaties waarvoor het Kennisplatform Insolventiefraude het onderwijsmanagement verzorgt, maar die niet uitsluitend te maken hebben met uw cursus/opleiding. Als het Kennisplatform Insolventiefraude informatie door een derde laat verzenden zal het Kennisplatform Insolventiefraude erop toezien dat deze derde de wet in acht neemt.

Indien u bezwaar hebt tegen het ontvangen van informatie die niet direct betrekking heeft op uw cursus/opleiding dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie van het Kennisplatform Insolventiefraude, Maliebaan 80, 3581 CW Utrecht of per e-mail info@insolventiefraude.nl. U ontvangt deze informatie dan niet meer.

Uw rechten

Het Kennisplatform Insolventiefraude is onderdeel van Recoup Advocaten. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijke rechten. Deze zijn nader uitgewerkt in de Privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het Kennisplatform Insolventiefraude. Het Kennisplatform Insolventiefraude respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. In de Regeling bescherming persoonsgegevens wordt het privacy beleid van het Kennisplatform Insolventiefraude nader beschreven.

Met deze privacyverklaring informeert het Kennisplatform Insolventiefraude u aan de hand van uw relatie met het Kennisplatform Insolventiefraude welke persoonsgegevens er door het Kennisplatform Insolventiefraude worden verzameld en voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt en waar u met vragen of verzoeken over uw privacy terecht kunt. In de cookie-verklaring informeren wij hoe wordt omgegaan met de gegevens van website bezoekers.

Privacyverklaringen per categorie

De categorieën van verwerkingen waarover u nadere informatie kunt verkrijgen zijn:

 • Persoonsgegevens van cursisten
 • Persoonsgegevens van abonnees en leden
 • Persoonsgegevens van website bezoekers & cookie-verklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen welke persoonsgegevens per categorie kunnen worden verwerkt.

Doelen van verwerking

Het Kennisplatform Insolventiefraude zal uw persoonsgegevens alleen verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen voor welke doeleinden de Kennisplatform Insolventiefraude uw persoonsgegevens verwerkt.

Grondslag voor de verwerking

Het Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. u hebt toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van andere personen;
 5. de verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of aan ons opgedragen openbaar gezag te vervullen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geschiedt alleen indien aan de daarvoor specifiek in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, of indien er sprake is van een van de in de geldende wet- en regelgeving genoemde uitzonderingsgronden.
In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen op basis van welke rechtsgrond uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Verplichte verstrekking

Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen we duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat het Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens in het kader van de uitvoering van haar taken verstrekt aan derde partijen. Het Kennisplatform Insolventiefraude verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij het Kennisplatform Insolventiefraude wettelijk verplicht is om de betreffende gegevens te verstrekken of u daarvoor toestemming heeft verleend. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen of er in uw situatie gegevens aan derde partijen worden verstrekt.

Bewaartermijn

In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen op basis van welke criteria de bewaartermijn in uw situatie wordt bepaald. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als er voor de betreffende persoonsgegevens wettelijke bewaartermijnen gelden, dan houden we die aan. Zijn er wettelijke of overeengekomen termijnen die uiteen lopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.

Mocht u willen dat uw persoonsgegevens eerder worden verwijderd, dan is dat onder omstandigheden mogelijk. Zie ook de informatie onder het kopje ‘correctie- en verwijderingsrecht’.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Kennisplatform Insolventiefraude neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en pseudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Het Kennisplatform Insolventiefraude respecteert de rechten die u op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft. Hieronder informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u er een beroep op kunt doen.

Inzagerecht
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens het Kennisplatform Insolventiefraude van u verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft onder omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, hebt u het recht daar bezwaar tegen te maken.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van het Kennisplatform Insolventiefraude en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen hier dan niet langer voor worden gebruikt.

Als u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij nagaan of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Als het door u gestelde belang zwaarder weegt dan het belang dat wij hebben bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij stoppen met de verwerking van deze gegevens. Als wij menen een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te hebben bij het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegeven, zullen we dat toelichten.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat het Kennisplatform Insolventiefraude de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, als de gegevens verwijderd zouden moeten worden omdat de verwerking onrechtmatig is maar u in plaats van verwijdering vraagt om verwerking van de gegevens te beperken, indien het Kennisplatform Insolventiefraude de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak of in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als wij persoonsgegevens van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, hebt u ten aanzien van die gegevens het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u veelal het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten

Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming, per email aan info@insolventiefraude.nl

Het Kennisplatform Insolventiefraude brengt u voor het uitoefenen van uw hiervoor genoemde rechten, behoudens misbruik, geen kosten in rekening.

Termijnen

Wij zullen in beginsel binnen een maand reageren op uw verzoek. Mocht de beantwoording van uw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordings-termijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook uw identiteitsbewijs te tonen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezicht

Functionaris gegevensbescherming

Het Kennisplatform Insolventiefraude heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert de bestuurder over de privacywetgeving.  De FG is onafhankelijk. De FG rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. De FG is bovendien de contactpersoon voor vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Voor verzoeken inzake de uitoefening van een van de hiervoor genoemde rechten kunt u per e-mail contact opnemen met de FG-Bureau info@insolventiefraude.nl Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u per e-mail contact opnemen met hetzelfde adres..

Toezichthouder

Op grond van de privacy wet- en regelgeving kunt u klachten ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Reikwijdte en wijzigingen

Deze privacyverklaring is goedgekeurd door de bestuurder 15 december 2020 en geldt in samenhang met de bijbehorende (sub)privacyverklaringen ten aanzien van alle verwerkingen met ingang van 15 december 2020. Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij minimaal één maand van te voren aankondigen op deze pagina. Bezoek deze pagina daarom ook regelmatig om op de hoogte te zijn van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Subprivacy-verklaring cursisten

TOEPASSINGSBEREIK

Deze subprivacy-verklaring moet gelezen worden in samenhang met de algemene privacyverklaring van het Kennisplatform Insolventiefraude en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cursisten.

Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt persoonsgegevens van haar cursisten om aan haar verplichtingen als cursus-aanbieder te kunnen voldoen en cursisten optimaal onderwijs te kunnen bieden.

Kennisplatform Insolventiefraude respecteert de privacy van haar cursisten en zorgt er voor dat de manier waarop binnen Kennisplatform Insolventiefraude met cursist-gegevens wordt omgegaan overeenstemt met de geldende regelgeving. In deze privacyverklaring voor cursisten informeren wij u als cursist, in aanvulling op de algemene privacyverklaring, specifiek over de wijze waarop met de persoonsgegevens van cursisten wordt omgegaan, voor welke doeleinden en op welke grondslagen persoonsgegevens van cursisten worden verwerkt, hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt en waar u met vragen of verzoeken over uw privacy terecht kunt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Welk persoonsgegevens wij van u als cursist verwerken

Persoonsgegevens van cursisten die wij verwerken zijn:

 • Contactgegevens (naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • (Gegevens over) over uw deelname resultaten, studievoortgang en begeleiding;
 • Correspondentie- en interactiegegevens (mails, brieven, berichten of andere informatie die wordt uitgewisseld wanneer u contact opneemt met ons of wij met u);
 • Door jou aan ons verstrekte financiële gegevens;

In alle gevallen betreft het gegevens die wij rechtstreeks van uzelf hebben verkregen. Soms ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet of indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming kan het ook voorkomen dat wij medische gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

Doelen van verwerking

Doelen waarvoor de Radboud Universiteit persoonsgegevens van cursisten verwerkt zijn:

 • Organisatie, planning en uitvoering van de cursussen;
 • Het begeleiden van cursisten;
 • Het informeren van cursisten over relevante zaken aangaande cursus of het Kennisplatform Insolventiefraude;
 • Het reageren op door u gestelde vragen;
 • Het behandelen van klachten, bezwaren en geschillen;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht, het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat niet met voornoemde doelen verenigbaar is, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzonderingsgrond.

Grondslagen voor verwerking

De verwerking van voornoemde persoonsgegevens is gebaseerd op een van de navolgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • U heeft toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.
 • De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of aan ons opgedragen openbaar gezag te vervullen;
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van andere personen.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geschiedt alleen indien aan de daarvoor in artikel 9 AVG specifiek genoemde voorwaarden/uitzonderingsgronden is voldaan

Verplichte of vrijwillige verstrekking

Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen we desgevraagd duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat het Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens in het kader van de uitvoering van haar taken deelt met derden. Soms zijn wij daartoe verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving en soms komt het voor dat wij derde partijen verzoeken om ons te ondersteunen bij het verwerken van uw gegevens voor de doeleinden die hiervoor zijn genoemd. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van ICT-applicaties.

Als Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens deelt met een derde die de gegevens in opdracht van het Kennisplatform Insolventiefraude  verwerkt, dan sluiten wij met die derde een verwerkers-overeenkomst af die voldoet aan de eisen van de geldende privacyregelgeving.

Wij zullen uw gegevens niet delen met derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of u daarvoor toestemming hebt verleend. Ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens door een derde buiten de Europese Economische Ruimte, dan worden maatregelen getroffen om een passend beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Het Kennisplatform Insolventiefraude maakt op dit moment geen gebruik van profilering in combinatie met volledig geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Wij  bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving.  
Zijn er wettelijke of overeengekomen termijnen die uiteen lopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.

Mocht u wensen dat uw persoonsgegevens eerder worden verwijderd, dan is dat onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Zie ook de informatie onder het kopje ‘correctie- en verwijderingsrecht’.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Kennisplatform Insolventiefraude neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en pheudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Als cursist bij het Kennisplatform Insolventiefraude bieden we u de gelegenheid om gebruik te maken van de rechten die u heeft onder het privacyrecht. Hieronder informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u er een beroep op kunt doen. 

Inzagerecht
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens het Kennisplatform Insolventiefraude van u verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft onder omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, heft u het recht daar bezwaar tegen te maken.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van het Kennisplatform Insolventiefraude en soortgelijke verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen hier dan niet langer voor worden gebruikt.

Als u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij nagaan of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Als het door u gestelde belang zwaarder weegt dan het belang dat wij hebben bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij stoppen met de verwerking van deze gegevens. Als wij menen een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te hebben bij het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegeven, zullen we dat toelichten.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat Kennisplatform Insolventiefraude  de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, als de gegevens verwijderd zouden moeten worden omdat de verwerking onrechtmatig is, maar u in plaats van verwijdering vraagt om verwerking van de gegevens te beperken, indien het Kennisplatform Insolventiefraude de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak of in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als wij persoonsgegevens van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, heeft u ten aanzien van die gegevens het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u veelal het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten
Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Kennisplatform Insolventiefraude.

Het Kennisplatform Insolventiefraude brengt u voor het uitoefenen van uw hiervoor genoemde rechten, behoudens misbruik, geen kosten in rekening.

Termijnen

Wij zullen in beginsel binnen een maand reageren op uw verzoek. Mocht de beantwoording van uw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook uw identiteitsbewijs te tonen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

TOEZICHT

Functionaris gegevensbescherming

Het Kennisplatform Insolventiefraude heeft een functionaris gegevensbescherming (FG).
De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen (onderdelen van) het  Kennisplatform Insolventiefraude en adviseert over privacywetgeving. De FG is onafhankelijk. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter. De FG is bovendien de contactpersoon voor vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Voor verzoeken inzake de uitoefening van een van de hiervoor genoemde rechten kun u per e-mail contact opnemen met de FG via: secretariaat@insolventiefraude.nl. Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u eveneens per per e-mail contact opnemen.

Toezichthouder

Op grond van de privacy wet- en regelgeving kunt u klachten ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Subprivacy-verklaring Abonnees en Leden

TOEPASSINGSBEREIK

Deze subprivacy-verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van abonnees en leden van het Kennisplatform Insolventiefraude. Deze subprivacy-verklaring moet gelezen worden in samenhang met de algemene privacyverklaring van de het Kennisplatform Insolventiefraude. Het Kennisplatform Insolventiefraude respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop het Kennisplatform Insolventiefraude met uw persoonsgegevens om gaat, voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt en waar u met vragen of verzoeken over uw privacy terecht kunt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens door het Kennisplatform Insolventiefraude

Het Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

Abonnees

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • titel
 • e-mailadres
 • bedrijf
 • functie
 • arrondissement

 

Leden

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • title
 • e-mailadres
 • bedrijf
 • functie
 • arrondissement
 • gevolgde cursussen
 • jaar van de cursus
 • postadres
 • telefoonnummer
 • en eventuele andere informatie die u ons verstrekt.

Doelen van verwerking

Het Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende redenen:

Voor abonnees en leden:

 1. het uitvoeren van de met u overeengekomen abonnementen;
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 4. om u te informeren over (nieuwe) dienstverlening van het Kennisplatform Insolventiefraude;
 5. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 7. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van het Kennisplatform Insolventiefraude;
 8. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

Voor leden:

 1. voor het u in de gelegenheid stellen onderling contact te leggen en groepen te vormen binnen het gesloten gedeelte van de website van het Kennisplatform Insolventiefraude

Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is.

Grondslag voor de verwerking

het Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de navolgende grondslagen:

 1. u heeft toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen;
 3. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geschiedt alleen indien aan de daarvoor specifiek in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, of indien er sprake is van een van de in de geldende wet- en regelgeving genoemde uitzonderingsgronden.

Verplichte of vrijwillige verstrekking

Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen we duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat het Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens in het kader van de uitvoering van haar taken deelt met bij de transacties betrokken derden buiten het Kennisplatform Insolventiefraude.

Als het Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens deelt met een derde die de gegevens in opdracht van het Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt, dan sluiten wij met die derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de geldende privacy wet- en regelgeving.

Het Kennisplatform Insolventiefraude verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of u daarvoor toestemming heeft verleend.

Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens door een derde buiten de Europese Economische Ruimte, dan moeten maatregelen worden getroffen om een passend beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Het Kennisplatform Insolventiefraude maakt op dit moment geen gebruik van profilering in combinatie met geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe bewaard zolang u leeft, tenzij u aangeeft hierop geen prijs te stellen. Als er voor de betreffende persoonsgegevens wettelijke bewaartermijnen gelden, dan houden we die aan. Zijn er wettelijke of overeengekomen termijnen die uiteen lopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd. Mocht u willen dat uw persoonsgegevens eerder worden verwijderd, dan is dat onder omstandigheden mogelijk. Zie ook de informatie onder het kopje ‘correctie- en verwijderingsrecht’.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Kennisplatform Insolventiefraude neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en pheudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

UW RECHTEN

Het Kennisplatform Insolventiefraude respecteert de rechten die u op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft. Hieronder informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u er een beroep op kunt doen.

Inzagerecht
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens het Kennisplatform Insolventiefraude van u verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft onder omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, hebt u het recht daar bezwaar tegen te maken.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van het Kennisplatform Insolventiefraude en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen hier dan niet langer voor worden gebruikt.

Als u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij nagaan of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Als het door u gestelde belang zwaarder weegt dan het belang dat wij hebben bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij stoppen met de verwerking van deze gegevens. Als wij menen een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te hebben bij het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegeven, zullen we dat toelichten.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat het Kennisplatform Insolventiefraude de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, als de gegevens verwijderd zouden moeten worden omdat de verwerking onrechtmatig is maar u in plaats van verwijdering vraagt om verwerking van de gegevens te beperken, indien het Kennisplatform Insolventiefraude de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak of in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als wij persoonsgegevens van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, hebt u ten aanzien van die gegevens het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u veelal het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten

Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van de het Kennisplatform Insolventiefraude per email via secretariaat@insolventiefraude.nl

Het Kennisplatform Insolventiefraude brengt u voor het uitoefenen van uw hiervoor genoemde rechten, behoudens misbruik, geen kosten in rekening.

Termijnen

Wij zullen in beginsel binnen een maand reageren op uw verzoek. Mocht de beantwoording van uw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook uw identiteitsbewijs te tonen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

TOEZICHT

Functionaris gegevensbescherming

Het Kennisplatform Insolventiefraude heeft een functionaris gegevensbescherming (FG).

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen het Kennisplatform Insolventiefraude en adviseert over privacywetgeving.  De FG is onafhankelijk. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter. De FG is bovendien de contactpersoon voor vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Voor verzoeken inzake de uitoefening van een van de hiervoor genoemde rechten kunt u per e-mail contact opnemen met de FG via: secretariaat@insolventiefraude.nl. Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u per e-mail contact opnemen met de FG via de hetzelfde mailadres.

Toezichthouder

Op grond van de privacy wet- en regelgeving kunt u klachten ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Persoonsgegevens van website bezoekers & cookie-verklaring

Beveiliging gegevens

Het Kennisplatform Insolventiefraude maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens omtrent bezoekersinformatie.

Privacy en vastleggen gegevens

Het Kennisplatform Insolventiefraude gaat zorgvuldig om met gegevens die bezoekers via haar website(s) achterlaten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Kennisplatform Insolventiefraude zich aan de eisen die de privacy wet- en regelgeving stelt.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Hieronder leest u meer over de cookies die worden geplaatst door webpagina’s op het domein Insolventiefraude.nl.

Functionele en analytische cookies

Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) en analytische cookies die nauwelijks tot geen invloed hebben op uw privacy, worden altijd geplaatst wanneer u onze website(s) bezoekt. Dit zijn de volgende:

Cookievoorkeur

Via een balk bovenin onze website en een link in de footer, kunt u aangeven of u al dan niet alle cookies van onze websites wenst te accepteren. Om uw keuze te onthouden, plaatst deze tool een cookie waarin uw keuze is vastgelegd.

LiveChat

Enkele pagina’s van onze websites bieden een chatfunctie aan om direct met ons of elkaar in contact te komen wanneer u vragen heeft. Om deze chatfunctie te laten functioneren, zijn cookies noodzakelijk. Er worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wij hebben een verwerkers-overeenkomst met Google afgesloten, waarin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze website bezoekers. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het Kennisplatform Insolventiefraude heeft hier geen invloed op.

Wij delen op geen andere dan voor bovengenoemde redenen gegevens met Google en maken tevens geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, behalve voor het wederzijds uitwisselen van webstatistieken en campagne statistieken met ons Google AdWords account, teneinde website-gebruik en conversiegebeurtenissen bij te houden. Het op deze wijze uitwisselen van meetgegevens heeft geen tot zeer beperkte invloed op uw privacy, aangezien er hiermee geen persoonlijke informatie wordt verzameld en wij deze gegevens niet gebruiken om advertenties af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd conform het advies van Autoriteit Persoonsgegevens. Uw IP-adres wordt voor een deel gemaskeerd (te weten het laatste octet).

Overige cookies

Naast de in de vorige paragraaf genoemde cookies, willen onze websites, of enkele van onze websites, gebruik maken van enkele aanvullende cookies. Hiervoor is uw toestemming nodig. Wanneer u hier toestemming voor geeft via de cookiebalk bovenin of onderaan de website, of wanneer u doorklikt naar een tweede pagina van de website en op die manier toestemming verstrekt, worden ook onderstaande cookies geplaatst.

Social media

Op onze website(s) zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Plus. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Via de Facebook bezoekersactie-pixel is het gedrag van bezoekers op de website te volgen nadat deze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Ook kunnen er op Facebook advertenties op maat getoond worden na bezoek aan onze website (remarketing). We gebruiken deze pixel om onze advertenties te optimaliseren. De verzamelde data wordt opgeslagen door Facebook, maar is anoniem voor ons: de data geeft ons geen inzicht in de identiteit van individuele bezoekers.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen. Het Kennisplatform Insolventiefraude heeft hier geen invloed op.

Cookies en advertenties beheren

U kunt uw voorkeur voor de acceptatie van cookies op onze websites op elk gewenst moment wijzigen via de link ‘Voorkeur wijzigen’ in de footer van iedere pagina.

Ook kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on om ervoor te zorgen dat Google Analytics geen gebruik kan maken van uw data.

U kunt bovendien de cookies van veel bedrijven, die deze voor online advertenties gebruiken, beheren op de pagina Your Online Choices en het Network Advertising Initiative.

Tot slot kunt u cookies beheren in uw webbrowser of via de stap voor stap uitleg van de Consumentenbond.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?